Lajme

LLOJANASIT SI GJITHMON, VLERËSOJN PUNËT

Gjatë ditës së djeshme, Kryetari i Komunës së Likovës, m-r Erkan Arifi, ishte për vizitë në fshatin Llojan, ku u mirëprit vëllazërisht nga banorët e lagjeve, ku para pak kohësh përfunduan punimet për dy rrugica të cilat u realizuan nga projekti tani më i njohur nga të gjithë ,,Bashkë ndërtojmë,,.
Rrugica e parë që u vizitua ishte tek lagja e ,,Nuhijallarëve,, dhe rrugica tjetër tek familja ,,Kasumi,, , ku njëherit u vizitua edhe rrugica tek familja ,,Agushi,, , në të cilën më veç një pjesë bukur e madhe e materjalit të nevojshëm është dorëzuar, por punimet do të fillohen kur të krijohen kushtet e përshtatshme.

Nga të gjithë banorët iu shpreh falemenderim i madh për këto investime të përbashkëta, ku Kryetari gjithëashtu edhe ai i falemenderoi shumë për bashkëpunimin e ngushtë si gjithmon llojanasit, pasi në këtë drejtim, gjithmon janë të gatshëm, prandaj edhe lirisht mund të themi se pjesa dërmuese e rrugicave më në këtë fshat thuaj se më veç se kan përfunduar, ku gjithëashtu përmendi edhe faktin se llojanasit kan realizu rrugica tërësisht vet nga banorët.

Gjithëashtu Kryetarit i pëlqeu edhe përkujdesja që i bëhet fidaneve të mbjellura përgjat lumit, të cilave nga vet banorët iu është rregullu ujitja me sistemin ,,pikë pikë,, , ku njëherit bëri apel edhe te banorët e fshatrave tjerë që edhe ata të përkujdesen për fidanet, nëse nuk munden me këtë sistem, së paku gjatë thatësirave ti ujisin ashtu siç kan mundësi.
Pastaj përshëndeti edhe fillimin e punimeve të rregullimit të rrugës për në fshatin Strazhë, gjithëashtu projekt i filluar nga vet banorët, ku i tha se premtimin që ua ka dhën se edhe ai do ti ndihmoj shumë shpejtë edhe do ta realizoj.
Në fund, nga banorët, Kryetari u ftua për një kafe, ku u diskutuan edhe projekte të tjera të cilat janë prioritare për këtë fshat, ku Kryetari iu siguroi se edhe ato punë do të bëhen realitet, pasi që shumë shpejt veç do të mirren hapa konkret.

Me rrespekt,

SHËRBIMI PËR INFORMIM I KOMUNËS SË LIKOVËS.
26239258_10155861637168930_7793380080791764911_n

In der jury bachelorarbeit schreiben lassen kosten saßen vertreter von wirtschaft, wissenschaft, schule und politik

Transparent dhe informues

– Transparent dhe informues,

– Të nderuar qytetarë të Komunës së Likovës, për të parën herë në Komunën tonë, me iniciativën e Kryetarit m-r Erkan Arifi, u prezentua dhe u debatua propozim buxheti për vitin 2018-të. Të pranishëm ishin qytetarë nga të gjitha vendet në Komunën tonë. U bisedua për projektet madhore çka do realizohen, por edhe për shumë gjëra të tjera që qytetarët kanë nevoj.

– Urojmë që të gjithë së bashku të kontribojmë për realizimin e punëve me sukses dhe ndershmëri. Vlen të ceket se për vitin 2018-të janë të parapara të realizohen punë me vlerë prej 8.5 milion euro. Juve ju mbetet që ta keni respektin dhe qetësinë, pasi besojmë sigurt se me përkrahjen e pushtetit qëndror, ne do arrijmë që punët e parapara të kryhen me sukses.

– Me respekt,

– Shërbimi për informim i Komunës së Likovës.
25353814_10155802935278930_1728328147669475683_n

I pop over here listen to crystal bowls, buddhist mantras and chants, and motzart

NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E AFATIT PËR LEGALIZIMIN E OBJEKTEVE

Të nderuar qytetarë,

Јu njoftojmë se me ndryshimet e Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje (,,Gz. Zyrtare e R.M.-së,, nr.190/2017), pronarët e objekteve të cilat kanë mbaruar së ndërtuari përfundimisht më 3 mars të vitit 2011 dhe që paraqesin tërësi ndërtimore dhe funksionale, kanë të drejtë të parashtrojn kërkesë për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje nga data 01.01.2018 deri më datë 31.12.2018.

Kërkuesve, të cilëve deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, iu është refuzuar kërkesa për shkak të dokumentacionit të pakompletuar të përcaktuar me nenin 6, 7 dhe 8 të Ligjit për veprim te objekteve të ndërtuara pa leje (Gz. zyrtare e R.M.-së, nr. 23/11, 54/11, 155/12, 53/11, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15,217/15 dhe 31/16), mund të dorëzojnë prap kërkesë të re në afat prej gjashtë muajsh nga dita e fillimit të zbatimit të ndryshimit të këtij ligji, konkretisht deri më datë 30.06.2018.

Kërkuesit të cilët nuk kanë dorëzuar elaborat gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të objektit të ndërtuar pa leje në afatet nga neni 15 paragrafi (2) dhe neni 17 të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje (Gz. zyrtare e R.M.-së,, nr. 217/15), konkretisht kërkuesit të cilët kanë bërë kërkesa për legalizim të objekteve të ndërtuara pa leje në vitet 2015/2016, mund të dorëzojnë elaborat gjeodezik për përcaktim të gjendjes faktike të objektit pa leje, më së voni deri më 30.06.2018.

Me respekt,

SHËRBIMI PËR INFORMIM I KOMUNËS SË LIKOVËS.

When it comes to media outreach today, less essay outline online is more