MBROJTJA SOCIALE

Në komunën e Likovës nuk ekziston qendër për mbrojtje sociale, shfrytëzohet qendra e komunës së Kumanovës, e cila financohet nga Ministria për punë dhe politikë sociale, pranë qeverisë së Maqedonisë. Nga fusha e mbrojtjes të fëmijëve si inistitucion publik komunal nuk ekziston në komunën e Likovës. Prej 2006 ndërprehen grupet e foshnjorëve në moshë gjashtë vjeçare të fëmijëve, si në kopshtet e fëmijëve dhe në shkollat fillore në pajtim me ligjin, ato bëhen pjesë të arsimit fillor të detyrueshëm në mësim përgatitor.