PUSHTETI LOKAL

Kryetari

Kryetari i Komunës, m-r Erkan Arifi

kryetari2

Kryetari zgjedhet në zgjedhje të drejtpërdrejta me mandat prej 4 viteve. Kryetari i tanishëm është Erkan Arifi.

U lind, më dt. 19.10.1984, në Kumanovë, ku që nga lindja është me vendbanim të përhershëm në vendlindjen e tij, f.Mateç. Është prind i dy fëmijëve (djalë dhe vajzë), ku përveç tyre bashkëjeton nënkuptohet me gruan dhe dy prindërit.

Shkollën fillore e ka kryer në vendlindje në SH.F.K. ,,Kultura,, f.Mateç, Komuna e Likovës

Shkollën e mesme në SH.M.K. ,,Ismet Jashari,, f.Likovë -Drejtimi gjimnaz i pergjithshëm.

Arsimin e lartë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, fakultetin – JURIDIK.

Shkallën e dytë të arsimit të lartë në Univerzitetin FON, fakuleti – Juridik, drejtimi – CIVIL, me çka nënkuptojm se aktualisht ka titullin, MAGJISTËR I SHKENCAVE JURIDIKE.

Është njohës i mirë i programeve të kompjuterit, si : WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET dhe shumë programeve të tjera të cilët kan të bëjn me funksionimin e administratës shtetërore, etj si dhe njohes i mir i gjuhes maqedone dhe angleze.

Është pjesëmarrës i shumë konferencave dhe trajnimeve të ndryshme, pasi që nga viti 2004 është i punësuar në administratën shtetërore, ku fal punës profesionale dhe përvojës, edhe gjatë konferencave dhe trajnimeve ka marrë shumë çertifikata.

Njëherit, ka qen drejtëpërsëdrejti i kyçur në implementimin e shumë projekteve, ku do veçonim rezultatet e tij, si koordinator gjatë realizimit të mbi 6 projekteve nga Programa IPA – Bashkëpunimi ndërkufitar.

. Kryetari i përfaqëson dhe prezenton intereset e komunës. Për punën e vet kryetari është përgjegjës para qytetarëve të komunës së Likovës në kuadër të kompetencave të tija:

 1. inicion dhe propozon sjellje të dispozitave nga kompetenca e Këshillit të komunës;
 2. inicion dhe propozon sjellje të dispozitave nga kompetenca e Këshillit të komunës;
 3. i siguron kryerjen e punëve të cilat janë të deleguara nga organi drejtues shtetërorë;
 4. e propozon buxhetin vjetor dhe llogarinë përfundimtare të buxhetit të komunës;
 5. e propozon dhe e kryen buxhetin e komunës;
 6. vendos për punë juridike, obligime dhe interese të personave juridik dhe fizik, në pajtim me ligjin;
 7. udhëheq me administratën e komunës;
 8. sjell rregullore për sistematizimin e vendeve të punës të adminstratës komunale;
 9. vendos për punësime, të drejat, kopetencat dhe përgjegjësit për të punësuarit në administratën komunale, nëse ndryshe nuk është e përcaktuar me ligj;
 10. zgjedh drejtor të shërbimeve publike që i ka themeluar komuna, në bazë të konkursit publik;
 11. kryen edhe punë tjera të përcaktuara me ligj dhe me statut.

Kryetari i Komunës së Likovës mund të autorizojë udhëheqës zyrtar të komunës të udhëheq procedurë dhe të vendosë në punët drejtuese, si dhe të nëshkruajë akte.

 Këshilli i Komunës

Anëtarët e Këshillit të Komunës i zgjedhin qytetarët në zgjedhje të drejtëpërdrejta dhe të pavarura me mandat prej katër viteve.Këshilli i komunës sjell vendime në pajtim me kushtetutën dhe ligjet.
Këshilli i Komunës së Likovës ka 19 anëtarë të zgjedhur.
Kryetar i tanishëm i këshillit është z-nj.Lejla Iseni
Mandati i anëtarëve të këshillit zgjatë 4 vite .
Këshilli i komunës i kryen këto punë :

– sjell statutin e komunës;
– sjell rregulloren e këshillit;
– sjell programin për punë;
– sjell buxhetin e komunës dhe llogarinë përfundimtare;
– e përcakton lartësinë e shkallës për tatimet dhe lartësinë e kompensimeve dhe taksave;
– sjell planin gjeneral urbanistik;
– sjell planin detaj urbanistik dhe dokumentacionin urbanistik për vendbanimet në komunë;
– sjell programi për rregullimin e tokës ndërtimore;
– sjell program për mirëmbajtjen e sinjaleve të komunikacionit;
– sjell vendim për rregullimin e regjimit të komunikacionit;
– sjell dispozita nga fusha e e mbrotjes të ambientit jetësor dhe natyrës, zhvillimit lokal e konomik, kulturës, sportit dhe rekreacionit, mbrotjes sociale të fëmijëve, në kuadër të kompetencave të            përcaktuara me ligj të veçantë ose në pajtimme programin nacional;
– sjell program për punimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve lokale dhe rrugicave;
– sjell program për ndriçimin publik;
– sjell program për ndërtim, rekonstruim dhe mirëmbajtje të ujësjellësit lokal;
– sjell program për mirëmbajtjen e pastërtisë publike;
– sjell program për mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e parqeve
   dhe sipërfaqeve tjera publike nga rëndësia lokale;
– sjell program për mirëmbajtjen e varrezave;
– sjell program për mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e lumenjve në rajonet e urbanizuara;
– sjell vendim për pastërtinë publike;
– sjell vendim për mënyrën e transportit në trafikun urban dhe ndërurban;
– sjell vendim për mirëmbajtje dhe shfrytëzim të tregjeve publike;
– sjell vendim për mënyrën e përdorimit dhe shfryëzimit të varrezave;
– e rregullun mënyrën e pastrimit të oxhaqeve;
– e rregullon mirëmbajtjen e hapësirave publike për parkim dhe mënyrë e shfrytëzimit të tyre;
– përcakton emra të rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve tjerë të infrastrukturës nga rëndësia lokale;
– e përcakton organizimin, sferë veprimin dhe mënyrën e kryerjes të detyrave të administratës komunale, me propozim të kryetarit;
– themelon shërbime publike dhe kryen mbikëqyrje mbi punën e tyre;
– emëron anëtarë të Këshillave drejtuese të shërbimeve publike, të cilat i themelon ;
– miraton program për punë dhe plane financiare për finacimin e shërbimeve publike të cialt i ka themeluar;
– vendos për dhënien e lejes për kryerjen e veprimtarisë nga interesi publikë nga rëndësia lokale në pajtim me ligjin;
– i miraton raportet për punën dhe llogarinë përfundimtare të shërbimeve publike të cilët i ka miratuar;
– vendos për mënyrën e disponimit me pronën e komunës;
– vendos për mënyrën e kryerjes të kontrrollës financiare të buxhetit të komunës , në pajtim me ligjin;
– i zgjedh personat të cilët do të udhëheqin me njësitë rajonale të Ministrisë së punëve të brendshme në komunë, në pajtim me ligjin;
– e shqyrton dhe miraton raportin vjetor për siguri publike në rajonin e komunës së Likovës, të cilin e dorëzon deri te Ministria e Punëve të Brendëshme dhe Avokati i Popullit.
– mund të japë sugjerime personave udhëheqës të njësive rajonale të Ministrisë së Punëve të Brendëshme nga fusha e sigurisë publike dhe sigurisë në trafik;
– zgjedh dhe shkarkon kryetarin e këshillit;
– formon komisione të përhershme dhe të përkohëshme;
– kryen kompetenca të veçanta në pajtim me Ligjin, mbi të mirat nga nevojat e përgjithshëm dhe mbi pasuritë natyrore në rajonin e komunës;
– ndanë mirënjohje dhe dhurata komunale;
– jep mendim për propozim ligjet të cilët i përkasin komunës;
– kryen zgjedhje tjera dhe emrime nga kompetenca e vet;
– sjell edhe akte tjera për punë nga kompetenca e vet;
– kryen edhe punë tjera.

 Këshilli i Komunës së Likovës i ka këto komisione:
– komisioni për financim , buxhet dhe zhvillim ekonomik lokal;
– komisioni për urbanizam, veprimtari komunale, mbrojtje të
mjedisit jetësor;
– komisioni për veprimtari shoqërore;
– komisioni për statut dhe dispozita;
– komisioni për çështje mandatare, zgjedhje dhe emrime

 

Përveç komisionit për çështje mandatare, zgjedhje dhe emrime i cili është i përbërë nga 5 veta të këshillit, të tjerat komisione janë të përbërë nga 5 anëtarë nga të cilët 3 anëtarë janë anëtarë të këshillit dhe 2 të jashtëm.

objekti-komunes
Objekti i Komunës