Одлука за избор на кандитат/Vendim për përzgjedhje të kandidatit