Lajmërim për dy plane në fshatin Ropalcë dhe Vishticë për anket publike