KARAKTERISTIKAT EKONOMIKE

Komuna e Likovës numërohet në kategoritë e komunave të pazhvilluara.
Degë më të zhvilluara ekonomike janë:
– industria e mullinjëve
– industria e prodhimit të mobiljve dhe zdrukthtarisë.

Sipas të dhënave nga Enti shtetëror statistikor deri më datën 31.12.2005 në evidencën e subjekteve afariste janë regjistruar gjithsej 868, por një pjesë e madhe e tyre janë joaktive. Nga ato 37% janë ndërrmarrje, 56% janë shoqata tregëtare dhe 7% janë të tjerat (organe të administratës shtetërore, njësia e vetadministrimit lokal, partitë politike, shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet etj.).

ndermarje
Numri i subjekteve sipas llojeve të Entit shtetëror statistikor të dt.31.12.2005.

 

 

subjekte-afariste
Numri i subjekteve afariste sipas sektorëve të veprimtarisë sipas Entit
shtetëror statistikor të dt 31.12.2005.