Anketë publike për projektin Arkitektoniko urbanistik me destinim D3-sport dhe rekreacion dhe D4-hapësira memoriale