Projektit urbanistik për destinime ekonomike dhe industriale për formimin e parcelës…

Урбанистичкиот проект за стопански  и индустриски намени за формирање на градежни парцели на кп 1265, кп 1266, кп 1267 и дел од кп 1259 , ко Ропаљце и дел од кп 932/3 ко Виштица – вгр, со намена Г4 .1 – отворени , полузатворени и затворени складишта за индустриска стока , во ЛУПД за изградба на стоваришта со придружни содржини – Г4, Општина Липково,со површина од 35,355 Ха, по техничка документација со тех. бр. 112/20-У од декември 2020 изработена од ДПРН ,,Зум Проект,, – Скопје.

Projektit urbanistik për destinime ekonomike dhe industriale për formimin e parcelës ndërtimore në PK 1265, PК 1266, PK 1267 dhe një pjesë e PK 1259, KK Ropalcë dhe një pjesë e PK 932/3 KK Vishticë – jrn, me destinim G4 .1 – depo të hapura, gjysëm të hapura dhe të mbyllura për artikuj industrial, në DPUL për ndërtimin e depos me përmbajtje shoqëruese – G4, Komuna e Likovës, me sipërfaqe prej 35,355 xa, me dokumentacion teknik me nr tek. 112/20-U prej dhjetorit 2020 të punuar nga SHPRM ,,Zum Projekt,,  Shkup.