Shpalljet

Ndërtimi dhe rikonstruimi i terreneve të hapura sportive në shkollat fillore, instalimi dhe riparimi i nxemjeve qendrore në shkollat fillore dhe objektit të komunës së Likovës në pajtim me dokumentacionin teknik

Rekonstruimi dhe rehabilitimi i rrugës lokale përgjatë fshatit Sllupçan

Rregullimi i një zone pikniku në fshatin Mateç

Rekonstruimi dhe rehabilitimi i rrugës lokale f. Vishtic – f. Mateç

Furnizimi publik për përgatitjen e dokumentacionit teknik në fushën e infrastrukturës

Furnizimi publik për blerjen e drunjëve (Fidanëve) për rregullimin e ambientit të Komunës së Likovës

Furnizimi publik për blerjen e pllakave të betonit, rërës dhe tamponit