Bashkim Ademi

Udhëheqës i sektorit për përkrahje të kryetarit, këshillit Komunal dhe menaxhim me resurset njerzore