Njoftime

Informim për rrugën regjionale Likovë-Hotël-Mateç

Të nderuar qytetarë të Komunës së Likovës,

Ju informojmë se nesër me dt.06.03.2020, ditë e premte, do të bllokohet rruga që nga kafja Relax në hymje të f.Mateç e deri tek ura afër Xhamisë së fshatit Mateç. Qëllimi i bllokimit është për shkak se do të bëhet shtrimi me asfalt të ri me gjatësi prej 900 metra gjatësi.

Bllokimi i rrugës do të ndodhë në periudhën prej ora 09:00 deri 17:00.

Faleminderit për mirkuptimin,

Shërbimi për informim i Komunës së Likovës.

Informim

Të nderuar banorë të Komunës së Likovës,

Ju informojmë se nesër me dt.05.02.2020, ditë e mërkurë, fshatrat si: Opaja, Likova dhe Hotla nuk do të kenë furnizim të rrymës elektrike nga ora 10:00 deri në orën 12:00. Ky lajmërim bëhet me shkresë nga EVN- Kumanovë.

Lajmërim për dy plane në fshatin Ropalcë dhe Vishticë për anket publike

Shkarko dokumentet vijuese:

___________________________________________________________________________________________

Njoftim për bllokad të rrugës regjionale…(Foto)

Të nderuar qytetarë të Komunës së Likovës,

Ju informojmë se nesër, ditë e premte dt.20.09.2019-të, me qëllim të asfalltimit dhe të 400 metrave të rrugës regjionale Likovë-Hotël-Mateç, do të bllokohet kalimi me vetura që nga ora 08:00 e mëngjesit e deri në ora 17:00 pasdite. Firma Beton dhe Komuna e Likovës uron në mirkuptimin tuaj sa më të denjë.

Rrugët e tona po bëhen ! Faleminderit shumë !

Lajmërim nga EVN-ja

– Të nderuar qytetar,

– Ju informojmë se nesër me dt.20.09.2019-të, ditë e premte, në fillim nga ora 08:00 deri në ora 13:00, do të ndalet rryma në f.Likovë, f.Hotël, f.Mateç, Vishticë, f.Nikushtak, f.Goshincë, f.Llukarë dhe f.Strimë, pasi që kompania EVN do të intervenoj në rrjetin e infrastrukturës së rrymës !

– Me respekt,

– Shërbimi për informim i Komunës së Likovës.

Shpallje interne

ПРИЈАВА

ПО ИНТЕРЕН ОГЛАС ВО ОПШТИНА ЛИПКОВО

1.Податоци за огласот:

-Број на интерниот оглас :

-Реден број на работното  место за кое се пријавува:

2.Лични податоци за кандидатот:

-Име:                                                                         

-Презиме :                                                               

-Припадност на заедница :                               

-Вработен во Сектор –Одделени:                        

-Контакт телефон:                                                

3.Податоци за исполнување на посебни услови:

-Степен на образование или стекнати кредити според ЕКТC:

Вид на образование:

-Образовна институција:                                  

-Насока:                                                                

-Датум и број на диплома и назив:

на институцијата која ја издава:                   

-Податоци за работно искуство:

4.Податоци за оценување на последните 3 години пред објавувањето на инетерниот оглас

2016 год.  –

2017 год. –

2018 год. –

5.Податоци за изречена дисциплинска мерка 1 пред објавувањето на инетерниот оглас

6.Податоци за звањето на административниот службеник во последните две години пред објавувањето на инетерниот оглас.

Изјавувам под морална, метеријална и кривична одговорност, дека податоците наведени во пријавата за унапредување се веродостојни и дека на барање на надлежниот орган ќе достави доказ, во оригинал или копија заверен кај нотар.

Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од понатамошна постапка.

Дата                                                                                         Административен службеник

Врз основа на член 11, член 30, став 3 и став 5, член 48 и 49 од Законот за административни службеници (,,Службен венсик на Република Македонија,, бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18), и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот за спроведување на админстративната селекција и интервјуто, како и начин на бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерен оглас (,,Службен весник на  Република Македонија,, бр.11/15) и Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на интерен оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредувуње, начинот на спроведување на админстративната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во завизност од категоријата на работно место за кое е објавен интерен оглас (,,Службен весник на Република Македонија ,, бр.35/18), Секретарот на Општина Липково објавува:

ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 01/2019

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ  ВО

ОПШТИНА ЛИПКОВО

                Се објавува интерен оглас за унапредување на 2 (двајца) административни службеници за следните работни места:

1.УПР 01 01 Б02 000 Раководител на Сектор за урбанизам, комунални работи и локален економски развој – 1 извршител

Општи услови:

 • да е државјанин на Република Македонија
 • активно да го користи македонски јазик
 • да е полнолетен
 • да има општа здравствена способност за работното место и
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

Посебни услови :

 •  ниво на квалификациите VI A според Македонска рамка на квалификациии и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТЦ или завршен VII/1 степен -за работно место број 1  – архитектура, урбанизам и планирање или градежништво и водостопанство или економски науки
 • најмалку пет  години работно искуство во струката од кои две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку осум години работно искуство во струката од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор.

Посебни работни компетенции:

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на европска унија (англиски, француски, германски);

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

       -потврда за положем испит за административно управување.

Распоред на работно време

 • – Работни денови понеделник-петок
 • – Работни часови неделно 40
 • – Работно време од 08:00 до 16:00

Паричен нето износ на плата: 35.878,00 ден.

2. УПР 01 01 Б02 000 Раководител на сектор за подршка на Градоначалникот, Советот на Општина и управување со човечки ресурси – 1 извршител

Општи услови:

 • да е државјанин на Република Македонија
 • активно да го користи македонски јазик
 • да е полнолетен
 • да има општа здравствена способност за работното место и
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

Посебни услови :

 • за нивото Б2 ниво на квалификации те VI A според Македонска рамка на квалификациии и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТЦ или завршен VII/1 степен -за работно место број 1  –наука за книжевноста.
 • најмалку пет  години работно искуство во струката од кои две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку осум години работно искуство во струката од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор.

Посебни работни компетенции:

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на европска унија (англиски, француски, германски);

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

-потврда за положен испит за административно управување.

Распоред на работно време

 • – Работни денови понеделник-петок
 • – Работни часови неделно 40
 • – Работно време од 08:00 до 16:00

Паричен нето износ на плата: 35.878,00 ден.

                На Интерниот оглас може да се јави административниот службеник, вработен во Општина Липково, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работното место пропишани за соодветното ниво со законот за административни службеници и во актот за систематизација како и:

                -да е оценет со оцена ,,А,, или ,,Б,, при последното оценување,

                -да е на работно место непосредно пониско ниво од работното место за кое е објавен инетерниот оглас или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место  за кое е објавен интерниот  оглас,

                -да поминал најмалку две години на тековното работно место и

                -да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на инетерниот оглас.

                Кандидатот е потребно да поднесе пријава за унапредување на административен службеник која е објавена на интерниот страницата на Општина Липково и на интеренет страницата на Агенцијата за администрација.

                Кандидатот е потребно пополнетата пријава заедно со доказите содржани во пријавата да го достави до службената електронска адреса на  одделение за управување со човечки ресурси urimselmani@komunaelikoves.gov.mk  и пополнета пријава заедно со доказите во пријавата преку архивата на Оштина Липково да го достави до Одделението за управување со човечки ресурси .

                Кандидатот, пријавата со потребните документи да ја достави во рок од 5 (пет) дена од денот на објавувањето на инетерниот оглас на wеб страната на Општина Липково.

                Кон пријавата кандидатот може да приложи:

                -потврди од успешно реализирани обуки и/или обуки како посетител на обука;

                -потврда за успешно реализирано менторство (како ментор или менториран админстративен служебник),

                Ненавреме, нецелосна и неуредно пополенто пријава, нема да биде предмет на разгледување.

                Во пријавата кандидатите се должни под морална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази се верни на оригиналот.

НАПОМЕНИ: Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата или за кој се утврди дека внел лажни податоци ќе биде дисквалификуван од натaмошната постапка по овој оглас.

Овој интерен оглас се објавува истовремено на wеб страната на Општина Липково и wеб страната на Агенцијата за администрација.

                                                                                                                       Секретар на Општина Липково 

                                                                                                                                     Неџади Османи